ترجمه و نقد و تحلیل داستان باغ وحش اثر ادوارد دی هاچ(Edward D. Hoch)