ترجمه و نقد و تحلیل داستان Utzel and His Daughter, Poverty اثر ایساک بشویس سینگر