تعیین سطح

بعد از انجام آزمون مجددا به این صفحه بازگردید و نمره کسب شده خود را با ترم های مشخص شده تطبیق نمایید

تحلیل نتیجه آزمون تعیین سطح

۱% تا ۱۰% =first 1

۱۱% تا ۲۰%=first2-3

۲۱%تا ۳۰%=family 1-2

۳۱% تا ۵۰%=family3-6

۵۱% تا ۷۰%=american file starter-2

۷۱% تا ۹۰%=american file 3-4

۹۱% تا ۱۰۰%=passages and higher levels

لطفاً وارد شوید تا اجازه دسترسی به آزمون را داشته باشید.